Please enable JS

ruimte voor recreatie, natuur en water

ruimte voor recreatie, natuur en water

De twee hoofdpijlers van onze fysieke leefomgeving zijn het wonen en het werken. En die functies vinden plaats in de gegeven setting van de omgeving, namelijk het natuurlijke landschap. En aan die inpassing van wonen en werken wordt in ons land veel aandacht gegeven. Door de ruimtelijke functies van wonen en werken telkens weer, als daarin een ruimtelijke verschuiving komt en als daarvoor iets nieuws moet komen, zodanig in te passen, dat het landschap zoveel als mogelijk wordt beschermd.

Het landschap, de natuur omvat ook het water. Natuurlijk water, zoals de rivieren, de meren en de zee. En gecreëerd water, zoals kanalen, waterbergingen en water dat is ontstaan door het teruggeven van cultuurlandschap aan de natuur.

Voor de mens is het landschap, de natuur of de akkervelden, een eeuwenlange trekpleister om daarin tot rust te komen. Om zich weer op krachten te brengen. Recreëren dus.

Onze vraag is hoe de - toenemende - recreatie in het landschap kan beantwoorden aan de wensen en gedragingen van deze tijd. Met de innovatieve gedachten over smart cities en met innovatieve werkwijzen als het nieuwe werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen lijkt de traditionele scheiding tussen verstedelijking en landschap te verdwijnen. In plaats van deze grootheden strikt van elkaar gescheiden te houden, zou het plaatje van straks een plaatje van synthese moeten zijn. Een synthese waarin niet alleen de belevingswaarden van de mens worden gewaarborgd maar ook, tegelijkertijd en in gelijke mate, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de waarde van het water in ons land.

Wij hebben veel met gemeenten gewerkt voor het behoud van het landschap, de bescherming van en tegen het stromend water en het recreëren in het landschap.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels