Please enable JS

ruimte voor wonen, zorg en maatschappij

ruimte voor wonen, zorg en maatschappij

Vanuit onze ruimtelijke visie vormen wonen en de gemeenschappelijke functies die daarbij behoren, één van de hoofdpijlers van onze fysieke samenleving. Wonen is de basis. Voor elke persoon in onze maatschappij. Een grondrecht voor die persoon en vanuit de overheid een zorgplicht.

Aan het wonen zijn inherent de diensten verbonden die wij de maatschappelijke functies noemen. Zoals het onderwijs, de ontmoetingsplaatsen in de buurt, de zorg aan huis en de ziekenhuizen, en de sportvoorzieningen.

Het maken van ruimte voor wonen betekent ook het creëren van de kwaliteit van de woonomgeving.

Woningbouw in extensie

In ons land wordt weer volop ontwikkeld, gebouwd en aangelegd. De projectmatige woningbouw vormt daarvan een substantieel onderdeel. De vraag naar woningen blijft bestaan en in bepaalde regio's toenemen. En daarop wordt ingespeeld door ontwikkelaar en gemeente.

Zelfs heeft de minister uitgesproken dat met de huidige woningbouwplannen, die voornamelijk over projecten binnen de stadsgrenzen gaan, we het  niet redden. Ook het bouwtempo zou te laag liggen volgens woningmarktdeskundigen en ontwikkelaars. Er is een politiek en maatschappelijk appèl om niet alleen binnenstedelijk te bouwen maar ook "in het groen". Volgens de minister moet het bouwen in het buitengebied wel gasloos gebeuren.

Deze uitdagingen erkennen wij en wij denken daarover voortdurend na. En spreken hierover met de stakeholders van nieuwe woningbouw. Opdat wij de projectontwikkelaar, de woningcorporatie en de gemeente daarover kunnen adviseren en met productie van plannen kunnen bijstaan.

Krimp in de regio

Alhoewel de woningbouw in de lift zit geldt dit niet voor heel Nederland. In bepaalde delen van het land is namelijk nog steeds sprake van bevolkingskrimp. Naast groei heeft ook krimp haar invloed op de omgeving. Er moet daar een balans gevonden worden tussen nieuwbouw van woningen en de sanering van overtollige woningvoorraad.

Voor de krimpregio’s dragen wij bij in het opstellen van een structuurvisie, andere beleidsdocumenten en een ruimtelijke planherziening waarin de bouwmogelijkheden van nieuwe woningen worden beperkt.

Beleving van de woonomgeving

De kwaliteit van de woonomgeving wordt door de persoon ervaren en is persoonlijk. Die persoonlijke beleving van de woonomgeving omvat niet alleen het gebruik van de mogelijkheden die in de woonomgeving zijn, maar ook de waarden die de omgeving in zich kan hebben. Zoals monumentale waarden en een te beleven stads- of dorpsbeeld. Die worden door de overheid beschermd en wij dragen daaraan bij met het in beeld brengen van die waarden in een beeldkwaliteitsplan en andere beleidsdocumenten. 

Maatschappelijke voorzieningen

De maatschappij vergrijst. Daarnaast komt zorg meer en meer terecht op de directe betrokkenen maar ook de zorginstellingen komen steeds meer en meer in de wijk terecht, zodat de bewoners van die instellingen in de samenleving komen te wonen.

In nieuwbouwwijken wonen juist veel jonge gezinnen. Veel kinderen en daarom veel behoefte aan een basisschool. Echter is het niet meer in de lijn dat een basisschool op een vaste plek blijft zitten. Naarmate de leeftijd van de wijk groeit worden jonge kinderen ouder en is er minder behoefte aan een grotere basisschool. Gebouwen moeten flexibel worden gebouwd zodat een gebouw kan groeien en krimpen naar mate de vraag naar de functie. Of moet de functie van een gebouw kunnen veranderen naar mate de behoefte.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels