Please enable JS
over ons

ONZE VISIE

Ons aanvankelijke doel, namelijk hetgeen we in 2005 voor ogen hadden, was het bieden van een alternatief voor gemeenten voor de ondersteuning in hun taakuitvoering. Het begon met een juridisch adviesbureau dat bestemmingsplannen maakte, een verandering in een relatie die de gemeenten voordien met uitsluitend stedenbouwkundige bureaus hadden. Het alternatief betekende voor ons een integraal aanbod van producten dat was gebaseerd op een uiterst flexibele contractrelatie.

Door een intense en praktisch verrijkende ervaring ontstond bij ons ook een sociale missie. Wij voelden en voelen ons verbonden met de gemeente en met andere overheden waar het gaat om de uitvoering van wettelijke taken in relatie tot een snel veranderende maatschappij. Een verbondenheid die ons commercieel oogmerk snel naar de achtergrond drong. Aan een sociaal-maatschappelijk commitment ging in hoog tempo een maatschappelijk verantwoord ondernemen gepaard. Onze organisatie is daarop aangepast, een aanpassing die een nog betere dienstverlening naar de klant waarborgt.

Onze visie is, dat gemeenten, andere overheden en ook marktspelers die nauw samenwerken met de overheid, het best kunnen worden geholpen door integraal met deze klanten mee te denken en mee te werken en samen met hen op weg te gaan om hun doelen te kunnen bereiken. Daarbij past flexibiliteit in contractvorming en in uitvoering van het contract. Daarbij passen ook maatwerk en een professionele adoptie van het probleem van de klant.

Dat is waar wij voor staan, dat is wat wij zijn als uw partner. En daarom vatten wij deze visie samen met: wij maken voor u ruimte.

ONS VERHAAL

Ons verhaal is begonnen op 1 december 1998. Als klein adviesbureau gevestigd aan het Sweelinckplein in Den Haag verleenden we onze diensten aan gemeenten op het vlak van bezwaar en beroep, handhaving en juridische kwaliteitszorg. Twee jaar later specialiseerden wij ons in het toentertijd zo geheten ruimtelijk bestuursrecht. In 2005 maakten we ons eerste bestemmingsplan en in dat jaar werd het - tot dan toe louter juridische adviesbureau - uitgebreid met een tak planologie.

De productie werd vanaf dan snel uitgebreid met stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteitsplannen en de planologisch-juridische advisering werd ook gericht tot projectontwikkelaars. In 2008 begonnen wij ook te adviseren over gebiedsontwikkeling in een breder kader, zoals over de projectorganisatie en grondexploitatie.

Sinds 2007 geven wij opleidingen en trainingen en in het jaar daarna begon de organisatorische advisering aan gemeenten met het scannen van de werkorganisatie en advisering omtrent efficiënte(re) werkprocessen. Ons productenpallet is daarmee naar onze visie volledig zodat wij alle aandacht kunnen geven aan een continue verbeteringsproces.

MVO

Onze adviesgroep – zowel in Nederland als in België – heeft een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij houden dus in ons functioneren rekening met de effecten van dat functioneren op de maatschappij. In onze bedrijfsvoering letten we op de invloed van onze beslissingen op het klimaat en de verandering daarvan, op luchtvervuiling, op de arbeidsomstandigheden, op de vergrijzing en andere ontwikkelingen die invloed hebben op onze maatschappij. Dit geldt ook voor ons werken voor de klant waarbij mede rekening wordt gehouden met de wensen van onze opdrachtgever over maatschappelijk verantwoord handelen.

GOEDE DOELEN

Onze adviesgroep richt zich ook op een bijdrage aan de charitatieve doelen in onze maatschappij en de samenlevingen van landen die geholpen moeten worden in hun ontwikkeling. Wij dragen een deel van onze winst af aan stichtingen die deze goede doelen verwezenlijken. Ook betrekken we ons personeel bij deze doelstelling.