Please enable JS

omgevingsplan maken

omgevingsplan maken

Start van het volwaardig maken van het omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 - de datum waarop de Omgevingswet in werking is getreden - begint ook de overgangsfase van acht jaren voor het volwaardig maken van het omgevingsplan van rechtswege. Ons adviesbureau is sinds 2019 dienstverlener voor verschillende gemeenten ter voorbereiding op die overgangsfase. Door het opstellen van een prototype van het omgevingsplan op grond waarvan de successieve wijzigingsbesluiten kunnen worden genomen. En door het geven van Masterclasses Omgevingsplan waarin met de deelnemers het prototype-omgevingsplan vorm wordt gegeven en ingevuld. 

Op basis van onze diepgaande kennis van de Omgevingswet sinds 2017 en vanuit onze ervaring sinds 2019 met het ontwikkelen van structuur en prototype van een omgevingsplan, zijn wij inmiddels deskundig geworden om een volwaardig omgevingsplan te kunnen maken. Wij hebben daartoe het proces van volwaardig maken van het omgevingsplan ontwikkeld. Dit proces passen wij met succes toe bij verschillende gemeenten.

Dat proces van volwaardig maken bestaat uit drie fasen. De eerste fase betreft de omzetting van de regels uit de ruimtelijke plannen die in het tijdelijk deel van het omgevingsplan zijn opgenomen. In die fase worden ook de regels uit de bruidsschat vertaald en wordt uitvoering gegeven aan de instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving en in de provinciale omgevingsverordening. Deze fase eindigt met het voorhanden hebben van een prototype-omgevingsplan 1.0.

In de tweede fase wordt nieuw beleid vertaald en worden de regels consistent gemaakt, mede met het oog op het eenvoudig kunnen herleiden van toepasbare regels. Er wordt in deze fase ook gebruik gemaakt van nieuwe regelvormen die onder de Omgevingswet mogelijk zijn geworden. In deze fase worden ook de regels opgenomen over de fysieke leefomgeving vanuit de gemeentelijke verordeningen. Het resultaat is het prototype-omgevingsplan 2.0.

In de derde fase, tot slot, wordt toepassing gegeven aan het evenwichtig toedelen van functies aan locaties. Dat kan alleen als versie 2.0 van het prototype geometrisch wordt gekoppeld aan het grondgebied van de gemeente en als wordt geannoteerd. Nadat deze koppeling is verricht kan tussen de functies het (juridische) evenwicht worden gerealiseerd. Hieruit ontstaat het prototype-omgevingsplan 3.0 op basis waarvan het tijdelijk deel van het omgevingsplan (stapsgewijs) omgezet kan worden naar een volwaardig omgevingsplan. Er ligt hiermee dus tevens een blauwdruk op tafel van een initiële evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Evenwichtig toedelen door het realiseren van een aanvaardbare verhouding tussen benutten en beschermen.

Voor de tweede fase van het volwaardig maken van het omgevingsplan hebben wij ook planologische keuzerichtingen ontwikkeld naar functiegebied: onze planologische benadering van de ruimte in de fysieke leefomgeving. Wij hebben deze benadering onderscheiden in: ruimte voor wonen, zorg en maatschappij, ruimte voor werkenruimte in het buitengebiedruimte voor recreatie, natuur en water en ruimte voor infrastructuur, energie en klimaat. In het prototype-omgevingsplan versie 1.0 wordt deze optiek in de vorm van functiehoofdstukken al neergelegd. 

 


Projectvoorbeelden


Andere Artikels