Please enable JS

De primaire waterkeringen die Zuid- en Midden-Limburg beschermen tegen hoogwater, voldoen op een aantal locaties niet aan de wettelijk vastgestelde overschrijdingsnorm. Het Waterschap Limburg neemt daarom maatregelen om de waterkeringen zodanig te verbeteren dat deze wel aan die norm zullen voldoen.

In de landelijke toetsingsronde 2006-2011 zijn alle primaire waterkeringen per dijkring getoetst op het "Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen" (VTV2006) en de hierbij behorende hydraulische randvoorwaarden (HR2006). Langs de Maas moeten de dijkringen voldoen aan een beschermingsniveau (overschrijdingsnorm) van 1/250 jaar. 

Voor "dijkring 81; Ohé en Laak – Stevensweert (Eiland in de Maas)" zijn versterkingsmaatregelen genomen om de waterkeringen te laten voldoen aan de norm. De waterkering aan de Meerse Kamp (Stevensweert) is van slechte kwaliteit ("sterk instabiel"). Bij hoog water is gebleken dat de dijk bijna bezweek. Vanwege de slechte kwaliteit van de dijk tussen de Meerse Kamp en de Oude Maas en het gebrek aan ruimte voor verzwaring, leidt de versterking van de bestaande dijk tot een ongewenst ruimtebeslag. In overleg tussen de gemeente Maasgouw en het Waterschap Limburg is daarom gekeken naar een alternatief tracé.

In 2016 is het ruimtelijk proces voor de dijkverlegging doorlopen en in 2017 is de dijkversterking uitgevoerd waardoor het Eiland in de Maas voor de komende jaren beschermd is tegen het hoge water. Aan dit proces hebben wij meegewerkt.