Please enable JS
omgevingswet implementatie

Vaak worden nieuwe werkprocessen onvoldoende ingebed in de staande organisatie. Vooral vanuit organiek oogpunt blijft de stroomlijning van de processen veelal achterwege. Als ook de aansluiting van die processen op de staande beslissingsstructuur. Het finetunen van een verandering in het werken is een must om reparatie van die verandering achteraf te voorkomen. 

Vanuit onze ervaring met het begeleiden van de invoering van nieuwe werkprocessen is gebleken, dat een plan van aanpak of een draaiboek van essentieel belang is voor het welslagen van die nieuwe processen. Niet alleen zo een document opstellen en daarin de taken verdelen en het tijdspad aangeven, maar vooral - ab initio - het bespreken van dat document met al diegenen die het voortouw moeten nemen bij uitvoeren van de taken. Een soort warming-up is van cruciale waarde, alvorens te starten en de rest van de organisatie bij de implementatie te betrekken.

De invoering van nieuwe werkprocessen begint met het interpreteren van het wat en hoe.

De eerste ervaring hebben wij mogen opdoen met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008. En die ervaring is uitgebreid met de invoering van de werkprocessen op basis van de Omgevingswet.

De implementatie en de kwaliteitsorganisatie

Een verantwoorde kwaliteitsorganisatie voor de overheid zal in ieder geval moeten voldoen aan het criterium, dat het risico van schade als gevolg van onjuiste uitvoering van de overheidstaak wordt uitgesloten dan wel tot een minimum wordt beperkt. De juridische stroomlijning van die organisatie heeft voorts tot doel om de overheidstaak op juridisch-efficiënte wijze uitvoerbaar te maken zodat deze uitvoering ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt acceptabel is.

De opbouw van een kwaliteitsorganisatie begint met formulering van beleid, procesvorming en de juridisch-organisatorische inpassing van dat proces in de staande organisatie. De opbouw richt zich op de organieke structuur, de personele organisatie en de automatisering binnen de organisatie in haar geheel. In dit kader kan veranderingsmanagement of kwaliteitsmanagement tijdens de organisatieverandering of bij wijze van nazorg onontbeerlijk zijn.


Andere Artikels