Please enable JS
omgevingswet organisatie

Organisatieverbetering vanuit kennis delen

Onze betrokkenheid bij het verbeteren van de organisatie van onze relatie gaat uit van het principe van kennis delen opdat de organisatieverbetering of organisatie-aanpassing beter zal kunnen worden gedragen door de betrokkenen in die organisatie. Als die betrokkenen weten waarom die verbetering of aanpassing moet plaatsvinden en hoe deze het best tot stand kan komen, wordt vanaf de werkvloer consensus bereikt over het werken op een verbeterde manier. Anders gezegd, wij zijn voorstander van organisatieverandering van onderaf, uiteraard op basis van een kader en een doelstelling die vooraf zijn vastgesteld. 

Omgevingswet en organisatie  

Met de Omgevingswet verandert het kader waarbinnen onze fysieke leefomgeving zich kan ontwikkelen en kan worden beschermd. De sturing door de overheid wordt anders. Want de ruimte van afweging wordt groter, met name voor de gemeente waarbij het primaat ligt van de uitvoering van de Omgevingswet.

Vanaf het begin van de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsrecht is in dat verband gesproken over een noodzakelijke cultuurverandering bij gemeenten. Bedoeld was om anders om te gaan met de “klant” en anders om te gaan met elkaar in de ambtelijke organisatie. Maar uit onze ervaring is gebleken, dat al vele gemeenten dit deden ter verbetering van hun serviceverlening. Wij zijn van mening, dat die verandering – mocht deze nog moeten plaatsvinden – pas goed mogelijk is als de gemeentelijke organisatie vanaf 1 januari 2024 weet wat er aan werk moet gebeuren en hoe dat werk op de best mogelijke manier in organisatieprocessen kan worden neergelegd. Implementeren begint met interpreteren.

Onze ervaring met organisatieadvisering tot nu toe

Voor de ondersteuning op dit vlak van gemeenten, andere overheden en omgevingsdiensten hebben wij op de eerste plaats impactanalyses verricht. Die waren gericht op de implementatie van de Omgevingswet. Maar ook tijdens het van kracht zijn van die wetgeving kan het gewenst zijn om de verandering van de organisatieprocessen van tijd tot tijd te evalueren. Met een impactanalyse.

Op de tweede plaats hebben wij opleidingen verzorgd. Opleiding over de Omgevingswet algemeen en over de hoofdtaken van de gemeenten. Die zijn gevolgd door basisopleidingen die op hun beurt weer worden gevolgd door verdiepingsopleidingen. Ook het opleiden van de ambtelijke organisatie blijft een constante, dus ook ver na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een belangrijk organisatieonderdeel van de gemeenten is de handhavingsorganisatie, ongeacht of deze is belegd bij de omgevingsdienst. Met meer milieutaken en met wellicht meer algemene regels in het omgevingsplan voor activiteiten waarvoor geen toestemming vooraf meer is vereist, komt de druk op de handhavingsorganisatie te liggen. In eerste instantie bij het toezicht. Wij hebben ervaring met het opzetten van een handhavingsorganisatie.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels