Please enable JS
omgevingswet kennis

MASTERCLASS PRACTICAL, onze academie voor professionals

Het leren maken van producten zoals een omgevingsplan verbinden wij met het adagium "al doende leert men". Dit spreekt voor zich en de afgelopen jaren hebben wij voor onze opleidingen een betere afstemming gevonden tussen theorie en praktijk. Onze Masterclasses vinden plaats in de vorm van een practicum waarin een product wordt gebouwd en waarin vanuit de theorie de bouwstenen worden aangereikt. Anders gezegd, eerst leert men de theoretische bouwstenen kennen en vervolgens gebruikt men deze bouwstenen om te bouwen.

In de theorie staat bij ons in het middelpunt het leren van: waarom bepaalde regels zijn gesteld, waarom die regels op die plaats in de wetgeving terecht zijn gekomen en wat het onderlinge verband tussen die regels en gelijkaardige regels in de wetgeving is. Die theoretische kennis maakt het al doende leren - dus het bouwen - gemakkelijker en plaatst het practicum in de juiste context.

Niet alleen leren hoe je regels toepast maar ook leren waarom die regels er zijn.

Onze Masterclasses verbinden wij bij voorkeur met het maken van het product waarvoor wij van onze klant opdracht hebben gekregen. Bijvoorbeeld, als wij de opdracht hebben gekregen om een prototype van het omgevingsplan of een wijzigingsbesluit te maken, dan doen wij dat - al dan niet deels - in de sessies van de Masterclasses Omgevingsplan.

Qua opleiding bieden wij voor professionals bij een gemeente, een provincie, een waterschap en het Rijk, maar ook voor bijvoorbeeld die bij een omgevingsdienst en een veiligheidsregio, het hiernavolgende aan. 

Masterclasses Omgevingsplan

In 2023 zijn we gestart met Masterclasses voor het maken van een omgevingsplan, als vervolg op en verdieping van onze Basisopleiding Omgevingsplan die wij sinds 2019 geven. Dit opleidingsspoor valt tot nu toe steeds samen met een opdracht voor het maken van een prototype-omgevingsplan of het maken van wijzigingsbesluiten met het oog op het volwaardig maken van het omgevingsplan. Deze diensten verlenen wij momenteel aan gemeenten en ingenieurs- en adviesbureaus.

Masterclasses Projectbesluit

In 2023 zijn we ook gestart met Masterclasses voor het maken van een projectbesluit. Het projectbesluit vervangt onder andere het tracébesluit en het inpassingsplan. Maar is inhoudelijk complexer omdat de regels voor het omgevingsplan van overeenkomstige toepassing zijn. En de regels over de omgevingsvergunning in afdeling 5.1 van de Omgevingswet zijn van overeenkomstige toepassing op het projectbesluit in het geval dat het projectbesluit tevens dient als uitvoeringsbesluit. Deze diensten verlenen wij momenteel aan provincies en aan ingenieurs- en adviesbureaus. De Masterclasses zijn verder bedoeld voor waterschappen en voor het Rijk.

Masterclass Gemeentelijk project van publiek belang

In 2024 starten we met de Masterclass voor het inrichten van een gemeentelijk besluit voor een project van publiek belang als bedoeld in artikel 5.55 van de Omgevingswet. Wij brengen in deze Masterclass onze deskundigheid van het maken van een projectbesluit en onze kennis van gebiedsontwikkeling in. Deze Masterclass is bedoeld voor gemeenten.

Masterclasses Omgevingsvergunning

Tot slot starten we in 2024 met onze Masterclasses voor het maken van een omgevingsvergunning op basis van het – al dan niet nog tijdelijke deel van het – omgevingsplan, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving (w.o. de melding van een bouwactiviteit). De behandeling betreft het merendeel van de in artikel 5.1 van de Omgevingswet genoemde vergunningplichtige activiteiten. Bij het onderdeel omgevingsplanactiviteit wordt tevens de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit behandeld. Deze Masterclasses zijn bedoeld voor gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, provincies en het Rijk.

Maar er zijn ook nog de basisopleidingen

De basisopleidingen over het omgevingsplan en over de uitvoering van de VTH-taken door gemeenten blijven ook nog bestaan. Deze worden weliswaar niet meer klassikaal gegeven maar in de vorm van practicums. De basisopleidingen zijn bedoeld voor gemeenten en omgevingsdiensten.

 


Projectvoorbeelden


Andere Artikels