Please enable JS

projectbesluit etalage

projectbesluit etalage

Projectbesluit voor complexe projecten van publiek belang

Voor grote projecten die van nationaal belang zijn bestond al lange tijd het tracébesluit. Provincies konden hun provinciaal belang tot uiting brengen in een inpassingsplan. In beide gevallen werd afgeweken van de bestemmingsplannen van gemeenten. Het tracébesluit en het inpassingsplan zijn vervangen door het projectbesluit, een besluit van de minister, van gedeputeerde staten of van het dagelijks bestuur van het waterschap dat het (volwaardige) omgevingsplan van de gemeente wijzigt.

Het wijzigen van een (volwaardig) omgevingsplan betekent dat het projectbesluit zodanig moet zijn ingericht dat het kan wijzigen. Dit betekent dat het projectbesluit gelijkaardig aan een omgevingsplan is, weliswaar toegespitst op het project en dan ook niet verder.

Het projectbesluit moet voldoen aan de vereisten die ook aan het omgevingsplan zijn gesteld. Zoals een evenwichtige toedeling van de functie(s) aan de locatie(s) en het toepassing geven aan de instructieregels voor omgevingsplannen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Het projectbesluit kan tevens dienen als omgevingsvergunning. In dat geval moet het voldoen aan de vereisten die ook aan een omgevingsvergunning zijn gesteld. Verder kan het projectbesluit dienen als ander besluit, bijvoorbeeld de vaststelling van geluidproductieplafonds als omgevingswaarden.

Zolang op het projectgebied nog geen (volwaardig) omgevingsplan is vastgesteld, geldt het projectbesluit volgens het overgangsrecht als omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Aan de verplichting gegeven in artikel 5.52 van de Omgevingswet hoeft in dat geval niet te worden voldaan. Wij adviseren echter om het projectbesluit dan toch zodanig in te richten dat het (volwaardig) omgevingsplan kan worden gewijzigd. Bijvoorbeeld, omdat evenwichtig toedelen toch in zekere zin gewenst is, net zoals dat voor een omgevingsvergunning voor een bopa is voorgeschreven. 

Gemeentelijk project van publiek belang

Voor kleinere, lokale projecten van publiek belang kan ook de gemeente de voorbereidingsprocedure voor een projectbesluit gebruiken. Enerzijds wordt de voorbereiding breder (verkenning) en qua participatie intensiever, anderzijds kan dan ook de versnelde procedure worden gevolgd die ook voor het projectbesluit geldt.

Toekomst en project

Niet alleen over beide genoemde instrumenten adviseren wij, maar in planologische zin ook over projecten in verband met een (beter) leefbare en veilige stad, energietransitie en circulaire economie.


Projectvoorbeelden


Andere Artikels