Please enable JS

project organiseren

project organiseren

Opzet van een project

Een project van publiek belang ontstaat uit een maatschappelijk gedragen behoefte. Ook wel opgave genoemd. Die opgave kan belanden in beleid en verder niet. Is voor het realiseren van de opgave een verandering in de fysieke leefomgeving nodig, dan is er verder een instrument nodig. Er volgt dan de keuze van het juiste instrument om de opgave planologisch-juridisch het best te kunnen verankeren. 

Het instrument kan het omgevingsplan zelf zijn. Al dan niet vooraf te gaan door een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Of een gemeentelijk project van publiek belang. Voor complexere en gemeentegrens-overschrijdende projecten is het projectbesluit het meest geëigend. Voor een aantal ruimtelijke opgaven is dit instrument verplicht voorgeschreven.

Door onze betrokkenheid bij het voorbereiden van een tracébesluit en een inpassingsplan zijn wij inmiddels deskundig en ervaren op het gebied van grotere, complexe projecten. Nu zijn wij betrokken bij de voorbereiding van het projectbesluit.

Wij adviseren niet alleen over de inrichting en voorbereiding van het planologisch-juridisch besluit, maar ook over de opzet en inrichting van het project zelf. Door bijvoorbeeld mee te denken over oplossingsvarianten. Vanuit onze ervaring met gebiedsontwikkeling sinds 2005.

Participatie

Een project opzetten is één. De doelgerichte, menselijke sturing van het proces dat leidt tot het slagen van het project, is twee. En is vaak een onderschat onderdeel van het projectmanagement. Het motiveren en vooral het creëren van een enthousiaste betrokkenheid van elke stakeholder in het project, vormen de core business van een publiek project.

De realisatie van een project begint met de acceptatie door de doelgroep.

Door een verweving van planvorming en organisatieadvisering hebben wij ruime kennis en ervaring opgedaan met het sturen van processen waarbij burgers en bedrijven op grote schaal zijn betrokken.

Wij vinden het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor een ruimtelijk plan een essentieel onderdeel van de planvorming. Tijdige en juiste processturing in, bijvoorbeeld, het maken van een omgevingsvisie, is een ervaring die wij met u willen delen.

Het (interne) communicatieplan, vooral bedoeld voor het verkrijgen van bestuurlijk draagvlak en het coördineren van alle betrokken actoren, en het voorlichtingsplan voor burgers en bedrijven, zijn vanuit onze ervaring cruciale instrumenten gebleken voor een optimaal verlopend proces.


Andere Artikels