Please enable JS
omgeving op maat

Maatwerk betekent nauwkeurig en toegeënt op de eigen aard van de situatie regelen. Met maatwerk wordt de omgeving fijnmazig geregeld. En dit komt bij de planvorming steeds meer voor en steeds meer wordt de generieke regeling losgelaten.

Het op maat inpassen van een functie is het kernstuk van ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet. En in die wet worden daartoe ook de ruimte en de middelen gegeven.

Het op maat maken kan voor allerlei soorten van functies van pas komen. Bijvoorbeeld in de centrumfunctie van een stad of een dorp. Wellicht dat de generieke bestemmingen "centrum" en "gemengd" straks tot het verleden behoren. Straks, als het omgevingsplan er formeel is en door de gemeente moet worden ingevuld, zal eerder gewerkt worden met de functie "stedelijke bebouwing" of de functie "stad". Een functie waarbinnen maatwerk moet worden geleverd.

Nu al op maat werken is een stap op weg naar de Omgevingswet.

Maatwerk komt nu vooral voor op bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen

De regeling voor bedrijventerreinen midden in of direct grenzend aan een stedelijke bebouwing voor wonen, winkelen, onderwijs en dergelijke, vergt bijzondere aandacht. Vooral vanuit vooral milieutechnisch oogpunt. Biedt daarin de milieuzonering volgens de handreiking van de VNG geen of onvoldoende soelaas, dan richt zich men – zo goed als dat kan en voor zover dat mogelijk is – op maatwerk.

In het recente verleden werd een maatregeling vermeden, vanwege de complexiteit en het gelijkheidsbeginsel. Terwijl nu steeds meer op het op maat bestemmen wordt overgegaan. Een tendens die past in het doel van de Omgevingswet en vooruitloopt op de mogelijkheden die deze wet biedt. Wij zijn ook al een aantal jaren intensief betrokken bij het op maat inpassen van bedrijven en bedrijventerreinen. Een betrokkenheid die varieert van het maken van maatregels tot het adviseren over de juiste inpassing.

 


Projectvoorbeelden


Andere Artikels