Please enable JS
energie transitie

Het onomkeerbaar en gefaseerd terugdringen van emissies van broeikasgassen in ons land teneinde de groei van het broeikaseffect op het (mondiale) klimaat af te remmen en te doen verdwijnen, staat sinds 2017 meer dan ooit in de aandacht van politiek en maatschappij. Een onderdeel daarvan vormt het overgaan van de huidige – bij opwekking en verbruik broeikasgassen veroorzakende – energiebronnen naar energiebronnen zonder broeikasgasemissie. Dit is het proces van de energietransitie.

Maar dat proces houdt meer in, namelijk de omschakeling naar het gebruik van energie afkomstig uit een duurzame bron en het terugdringen van energieverbruik. Een voorbeeld van eerstgenoemde is de uitfasering van aardgas als warmtebron, omdat aardgas geen duurzame energiebron is. Energietransitie kan dus worden gedefinieerd als de omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas, steenkool e.a.) naar het gebruik van natuurlijke bronnen, zoals zon, aardwarmte, wind, geothermie en getijdenstromen.

De inpassing van deze alternatieve energiebronnen moet de aandacht krijgen van bij het maken van een projectbesluit. Hiermee bedoelen wij op de eerste plaats niet, dat een bouwwerk of infrastructuur voor alternatieve energievoorziening in een omgevingsplan moet worden ingepast. Wij bedoelen eerst vooral het meedenken vanuit de planologie met het inpassen van nieuwe vormen van energie in de maatschappij, de fysieke leefomgeving. Samen met de technici (de uitvinders), de burgers, de bedrijven die de energie gaan gebruiken, het openbaar bestuur en zo verder.

In de komende tijd gaan wij ideeën ontwikkelen om mede gestalte te geven aan het energietransitie-project vanuit de planologie. En dit delen we met u.


Andere Artikels