Please enable JS
Smart City

Het begrip Smart City is voor het eerst aan het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw gebruikt. Volgens de kenners van dit fenomeen is er geen eenduidige definitie te geven. Als kernbegrippen uit de verschillende definiëringen worden momenteel “integratie van informatie- en communicatietechnologie” als wezenlijk kenmerk en in bredere zin “duurzame ontwikkeling” en (technische) “innovatie” gebruikt. Een voorlopig aansprekende definitie van een Smart City zou kunnen zijn: “een stad die de fysieke-, IT-, sociale- en bedrijfsinfrastructuur koppelt om de collectieve intelligentie van de stad te vergroten”.

Het is duidelijk, dat in al dat denken over dit thema de voortschrijdende ontwikkeling van informatietechnologie – met als ontwikkelingsconcept artificial information – de kern en de sleutel vormt van het “slimmer” maken van onze stad. Wat in dat kader wordt bedoeld is dat de Smart City efficiënter door de overheid moet worden bediend door gebruik te maken van gericht data verzamelen op alle terreinen waarvoor de overheid verantwoordelijk is, en deze gericht toepassen om die dienstverlening steeds verder te verbeteren. Datavoorbeelden zijn data over vervoersbewegingen, sociale ontwikkelingen en luchtkwaliteit. Dataverzameling en -gebruik voor een betere utiliteit in relatie tot een betere gezondheid. Daarnaast loopt de ontwikkeling op het vlak van surveillance, gelet op de veiligheid in de stad.

De "slimme stad" of de “gezonde stad” is volgens ons een enorme planologische uitdaging. En wij menen dat het slim of gezond maken van de stedelijke omgeving met een integraal besluit van de gemeente moet worden bewerkstelligd: het gemeentelijk project met publiek belang. De samenlevingsstructuur Smart City wordt immers bereikt door een prioritaire ordening van de fysieke ruimte.

In de komende tijd gaan wij ideeën ontwikkelen om mede gestalte te geven aan dit planologie-project bij uitstek. En dit delen we met u.


Andere Artikels